Rapporter

Årsrapporter og delårsrapporter.

Obligasjons- og sertifikatlån

Låneavtaler og lånebeskrivelser.

Utbyttepolitikk

Totens Sparebank har som mål å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende langsiktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

Totens Sparebank har som målsetting at over tid skal minst halvparten av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskuddet utbetales som utbytte. Dette forutsetter at bankens soliditet er på et tilfredsstillende nivå.

Ved fastsettelse av størrelsen på utbytte vil det bli tatt hensyn til hva som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, eksterne rammebetingelser og bankens soliditet.

Finansiell kalender 2019

13. feb

     
Regnskap 4. kvartal 2018
Foreløpig årsregnskap 2018
28. mar   Generalforsamling
26. april   Regnskap 1. kvartal 2019
14. aug   Regnskap 2. kvartal 2019
24. okt   Regnskap 3. kvartal 2019

Diverse dokumenter

På denne siden vil du finne diverse dokumenter som vedrører banken.

Våre børsmeldinger

Rating

Se rapporter fra ratingselskapet Scope for både Totens Sparebank og Totens Sparebank Boligkreditt.